دانلود قالب ابتدایی linuxsh

linuxsh یک نسخه ریمستر شده از mint است که در داخل خود ابزار های مورد نیاز متخصص های ارا دارد


دانلود

بررسی

برای توسعه دهندگان

linuxsh-dev نسخه ریمستر شده از mint برای توسعه دهندگان است


دانلود

بررسی