تصویری از کل توزیع های لینوکس

!!!!

لینوکس های مختلف بر اساس سیستم مدیریت بسته آن ها

Deb

سیستم مدیریت بسته لینوکس های بر پایه debian

Rpm

سیستم مدیریت بسته لینوکس های بر پایه redhat

⊕ همچنین در fedora شامل dnf برای بسته های rpm

Pacman

سیستم مدیریت بسته لینوکس های بر پایه arch

Portage

سیستم مدیریت بسته لینوکس های بر پایه Gentoo

pkgtool

سیستم مدیریت بسته لینوکس های بر پایه slackware