ساختار فایل های لینوکس

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
میتوانید بازی زیر را انجام دهید و در صورت پیروزی دستور لینوکسی را یادبگیرید

حداکثر 3 بار مجاز به پرتاب تیر هستید