مدرک لینوکس آری یا نه

اگر می خواهید در زمینه تخصصی لینوکس فعالیت کنید بد نیست مدرک مرتبط با لینوکس داشته باشید

لیستی از مدارک Unix و Linux

Red Ha

→ Red Hat Certified System Administrator (RHCSA)
→ Red Hat Certified Engineer (RHCE)
→ Red Hat Certified Virtualization Administrator (RHCVA)
→ Red Hat Certified Datacenter Specialist (RHCDS)
→ Red Hat Certified Security Specialist (RHCSS)
→ Red Hat Certified Architect (RHCA)

LPI

→ Linux Essentials
→ Junior Level Linux Certification (LPIC-1)
→ Advanced Level Linux Certification (LPIC-2)
→ Senior Level Linux Certification (LPIC-3)

Novell

→ Novell Certified Linux Engineer
→ Certified Linux Administrator
→ Certified Linux Desktop Administrator
→ Novell Certified Linux Professional

Oracle

→ Oracle Solaris System Administrator (OCA)
→ Oracle Solaris System Administrator (OCP)
→ Oracle Solaris Network Administrator (OCE)
→ Oracle Solaris Security Administrator (OCE)
→ Oracle Solaris Cluster System Administrator (OCP)
→ Oracle Linux Administrator (OCA)
→ Oracle Linux Certified Implementation Specialist
→ Managing Oracle on Linux Certified Expert

IBM

→ IBM Certified Systems Expert – Enterprise Technical Support for AIX and Linux
→ IBM CSE – Virtualization Technical Support for AIX and Linux
→ IBM CSE – High Availability for AIX Technical Support and Administration
→ IBM Certified Operator – AIX Basic Operations
→ IBM Certified System Administrator – AIX

HP

→ CSA – HP-UX
→ CSE – Specialty in High Availability – HP-UX
→ CSE – Specialty in Networking and Security – HP-UX
→ CSE – Specialty in Virtualization – HP-UX

BSD

→ BSD Associate (BSDA)
→ BSD Professional (BSDP)

CompTIA

→ CompTIA Linux+ Powered by LPI

GIAC

→ GIAC Certified UNIX Security Administrator (GCUX)

Job Board Survey Results

مدرک لینوکس حتما حتما باید با مهارت لینوکس همراه شود تا موثر واقع شود

برای مطالعه دوره lpic1 میتوانید به کتابچه جادی مراجعه کنید

کتابچه

برای مطالعه دوره lpic2 میتوانید به کتابچه بروسان مراجعه کنید

کتابچه